Informació de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Sra. Neus Canet Vidiella- rgpd@cspvng.cat

La Plataforma (cita prèvia)

C. Sant Josep, 16-22

08800 - Vilanova i la Geltrú

 

Portal de Transparència

La transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern està regulada per la llei 19/2013, de 9 de desembre, elaborada pel govern espanyol, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, elaborada pel govern català. Mitjançant aquestes lleis s'instaura el dret ciutadà d'accés a la informació pública entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

En aquest Portal de Transparència del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, també publiquem la informació que pot ser d'interès general i/o sigui demanada amb més freqüència.

Les persones tenen dret a sol·licitar i a obtenir la informació pública en els termes i les condicions regulats per la llei.

Si vol algún dada o informació que no es trova al Portal de Transperència, enviï una sol·licitud a laplataforma@cspvng.cat especificant el nom i cognoms, DNI, edat, telèfon, correu electrònic i la informació que sol·licita. Li donarem resposta el més aviat possible.

Informem de que no disposem de tota la informació en els dos idiomes oficials de Catalunya (català i castellà).

 

TRANSPARÈNCIA EN L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ I DELS ORGANISMES I ENS PÚBLICS VINCULATS O DEPENDENTS

Informació actualitzada el gener de 2017. Propera actualització: abril 2017.

Amb la denominació de Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, el 9 de desembre de 2004 es constitueix un consorci de caràcter local en el qual hi participen:

El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots i cadascun dels seus ens consorciats als efectes dels articles 4.1 n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

El Consorci té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per respondre a la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran, a les persones amb manca d'autonomia personal o amb disminució psíquica, física o sensorial, amb problemes familiars o d'exclusió social, als toxicòmans i als malalts mentals; així com la realització d'activitats de prevenció, protecció i promoció social i de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària.

Junta de Govern

L'òrgan superior del Consorci, és la Junta de Govern que està formada pels membres següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

a) 9 representants de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) 2 representants de la Fundació Privada Sant Antoni Abat.
c) 1 representant de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les funcions i la dinàmica de les reunions de la Junta de Govern estan definides en els Estatuts del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú.

Entitats de les que el CSP en forma part

El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú no forma part de cap societat, fundació ni consorci.

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Informació actualitzada: novembre de 2018.

  • Organigrama. En aquest enllaç es troba l'organigrama directiu del CSP.

 

 

OBJECTIU, FINALITATS I GOVERN

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

L'objectiu i les finalitats del CSP, així com la organització del seu govern i les seves funcions, queden descrits ens els seus Estatuts.

 

RELACIÓ D'ALTS CÀRRECS

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú no disposa d'alts càrrecs entre el seu personal laboral.

 

CONVENIS, ACORDS I PACTES DE NATURALESA LABORAL I SINDICAL

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

 

SERVEIS

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones disposa dels següents serveis:

La Plataforma

 Centre d'Atenció Primària Baix-a-Mar

 

ACORDS RELATIUS A LA CREACIÓ, LA PARTICIPACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CSP

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

 

CANALS DE PARTICIPACIÓ

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones té a la disposició de tots els ciutadans de la seva área d'influència, siguin o no usuaris dels seus serveis, el correu electrònic laplataforma@cspvng.cat per a resoldre qualsevol consulta relacionada amb la seva activitat.

Per exercir el dret a la informació pública, cliqueu a aquest enllaç.

 

RESOLUCIONS D'INCOMPATIBILITAT

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones no disposa de cap resolució d'incompatibilitat dels alts càrrecs.

 

APODERATS

Informació actualitzada el novembre de 2018. Propera actualització: abril 2019.

En aquests moments el CSP no té atorgats poders a terceres persones ni físiques ni jurídiques.

 

TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST ANUAL

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

Seguiment del grau d'execució del pressupost anual:

 

COMPTES ANUALS I INFORMES D'AUDITORIA DE COMPTES I DE FISCALITZACIÓ

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

Auditories del comptes anuals:

 

CAMPANYES DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones no ha realitzat cap campanya de publicitat institucional que representi cap cost econòmic.

 

TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

 

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ